Контакт

Редакција на ФИЛМ+

Уредник:

Сунчица Уневска

Соработници:

Христијан Трајковски

Гена Теодосиевска

Крил Дончов

Душко Димитровски

Вук Перовиќ

Пол Каценбергер

Шахла Нахид

Дизајн и ликовно-графичко обликување:

Зоран Нацевски

Поддржано од:

Министерство за култура

Град Скопје

Контакт на Здружение АКВАРИУС

Ул. Видое Смилески Бато 41/84 Скопје

++ 389 2 2436 310

++ 389 71 545 181

sunevska@yahoo.com

akvariusskopje@gmail.com